Le armi naturali

Armi Naturali

                                  

        Uraken             Nakadaka Ken             Seiken 

        

      Shuto                  Nukite                     Teisho

             

 Haisoku                              Sokuto

                              

 Koshi                             Kakato

             

                    

   Hiji o Empi                       Hizagashira

I Punti Vitali